Mirabella Mulder

Exploring the World of Sustainable
Waste Water Management

Meer over Mirabella

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mirabella Mulder Waste Water Management

Versie geldend vanaf 1 juli 2013

 

1 – BEGRIPSBEPALINGEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent

Opdrachtnemer: Mirabella Mulder Waste Water Management; Kvk Midden Nederland nr. 30273141

Opdracht c.q. Overeenkomst: Overeenkomst op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

 

2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte schriftelijke en mondelinge aanbiedingen alsmede op alle door en met Opdrachtnemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 De Nieuwe Regeling 2011 herzien juli 2013 (verder te noemen “DNR 2011”) wordt geacht integraal onderdeel uit te maken van deze algemene voorwaarden, waarbij deze algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid prevaleren boven de DNR 2011.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de DNR 2011 kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer.

2.4 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden of andere hieraan gelijk te stellen voorwaarden en/of regelingen wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 In door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of in gesloten overeenkomsten kunnen afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden en/of de DNR 2011 worden opgenomen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en/of de DNR 2011 ten opzichte van de aanbieding en/of de Overeenkomst, geldt hetgeen in de aanbieding en/of de Overeenkomst is bepaald.

 

3 – OFFERTES

Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn één maand geldig, tenzij anders vermeld is.

 

4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Opdrachtgever bevestigt schriftelijk de opdracht aan Opdrachtnemer. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer (digitaal) is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht

voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 

5 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

5.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

5.5 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

6 – HONORARIUM

6.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

7 – BETALING

7.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.2 Indien enig bedrag door Opdrachtgever niet tijdig aan Opdrachtnemer is voldaan op de wijze als in dit artikel bepaald, is opdrachtgever door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Opdrachtgever is in dat geval vanaf de vervaldatum van de termijn aan Opdrachtnemer de wettelijke (handels-)rente over het betreffende termijnbedrag verschuldigd en eventuele incassokosten,  overeenkomstig respectievelijk artikel 56.6 DNR 2011 en artikelen 56.9 en 56.10 DNR 2011.

7.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

8 – OPZEGGING ZONDER GROND

Indien de opdrachtgever de overeenkomst zonder grond opzegt, dient de

opdrachtgever de in artikel 33 DNR 2011 genoemde posten én al de door

Opdrachtnemer gestelde geleden en te lijden schade aan Opdrachtnemer te betalen.

 

9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Er is slechts sprake van een in artikel 13 DNR 2011 geformuleerde toerekenbare tekortkoming, indien sprake is van een verwijtbare fout, waaronder dient te worden verstaan een fout, die een goed en zorgvuldig adviseur onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.

9.2 In tegenstelling tot hetgeen in artikel 15 lid 1 en 2 DNR 2011 is bepaald, is de door Opdrachtnemer te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van EUR 3.000,-. In tegenstelling tot artikel 15 lid 3 DNR 2005 is de door Opdrachtnemer te vergoeden schade per opdracht, bij opdrachten waarbij de opdrachtgever een consument is, beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van EUR 3.000,-.

9.3 Opdachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

–  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt. 

9.5 Indien de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer door een verzekering wordt gedekt, bedraagt een door Opdrachtnemer te betalen vergoeding niet meer dan het totaal van de door de verzekering gedane uitkering.

9.6 De in artikel 11.10 DNR 2011 geformuleerde waarschuwingsplicht geldt slechts voor de door Opdrachtnemer geconstateerde gebreken en fouten. Niet van belang is of Opdrachtnemer de gebreken en fouten had kunnen zien. Indien Opdrachtnemer de opdrachtgever niet schriftelijk waarschuwt dan wel schriftelijk heeft gewaarschuwd, in het geval dat Opdrachtnemer geen fouten en/of gebreken heeft gezien, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk en heeft de Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding of aanspraak.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

9.8 De in lid 2 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

9.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

9.10 Indien de opdrachtgever meent dat er sprake is van een in artikel 9.1 van deze voorwaarden genoemde tekortkoming, dient hij Opdrachtnemer binnen 1 maand na het blijken hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

 

10 – INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

11 – BACK TO BACK REGELING

Indien Mirabella Mulder Waste Water Management samenwerkt met andere partijen voor het uitvoeren van een opdracht en het penvoerderschap uitvoert of als hoofdaannemer optreedt, geldt de zogenaamde back to back regeling. Dit houdt in dat de voorwaarden zoals overeengekomen tussen Mirabella Mulder Waste Water Management en de opdrachtgever onverkort gelden voor de samenwerkende partijen waaraan Mirabella Mulder Waste Water Management een deel van de werkzaamheden heeft uitbesteed. De samenwerkende partijen zijn ieder voor hun eigen werkzaamheden aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van één der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. Betalingen vinden plaats binnen 14 dagen nadat deze gelden door de opdrachtgever op de rekening van Mirabella Mulder Waste Water Management zijn bijgeschreven. Indien de Opdrachtgever zich niet aan een overeengekomen betalingsschema houdt of anderszins niet of te laat betaalt, draagt ieder der partijen daarvan haar eigen gevolgen.

 

12 – VERKLARING ARBEIDSRELATIE

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen het volgende overeen conform de door de belastingdienst goedgekeurde algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag nummer 9015550000-06-2_290220166:
12.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever wensen uitsluitend elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van   opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

12.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
12.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten

12.4 Opdrachtnemer de opdracht accepteert en daarmee de volle verantwoordelijkheid aanvaardt voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

12.5 Opdrachtnemer zijn werkzaamheden zelfstandig indeelt. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

12.6 Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

12.7 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

12.8 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

12.9 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

13 – VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

 

14 – NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.