Mirabella Mulder

Exploring the World of Sustainable
Waste Water Management

Meer over Mirabella

Opdrachtgevers

 

2018-2020

Ondersteuning projectmanagement, kwaliteitsborging en kennisdeling innovatieprogramma micro-verontreinigingen uit rwzi-afvalwater

2018-2020

Verkenning verduurzaming afvalwaterbehandeling en slibverwerking AWZI Sloe

2019 - 2020

Schetsontwerp ombouw rwzi Ootmarsum van hybride membraanbioreactor naar klassieke nabezinking

2020

Ondersteuning bijdrageregeling
‘Zuivering medicijnresten’ 

2020

Ondersteuning expertteam
opstart rwzi Weesp

2020

Onderzoek markttoepassingen vezels uit primair slib en fijnzeefgoed  rwzi Beemster


 

2019-2020

Handleiding rwzi-ontwerp verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater 
I.s.m. Ellen van Voorthuizen (RHDHV)

2018 - 2019

Technische toekomstverkenning rwzi’s Eindhoven en Tilburg
I.s.m Berend Reitsma (Tauw BV)

2017 – 2019

Kwaliteitsborging en rapportage pilot terugwinning cellulose AWZI Leeuwarden met Meri-technologie2019

Inventarisatie energie- en grondstoffenstromen Waterschappen 
Water in de Circulaire Economie (WICE)

2015 – 2019

Projectleiding onderzoek demonstratie-installatie PACAS rwzi Papendrecht en
opstellen werkprogramma's Technologie Schone Maaswaterketen 

2015 - 2020

Projectleiding full-scale proef magnesium-dosering AWZI Harnaschpolder en opstellen businesscases AWZI's Harnaschpolder en Houtrust 

2018 - 2019

Diverse kostenramingen rwzi's en second opinion kostenraming Definitief Ontwerp rwzi Vriezenveen2018 – 2019

Verkenning terugwinning cellulose door fijnzeving rioolwater of actief slib voor uitbreiding capaciteit rwzi Dalfsen2012 – 2019

Werkgroeplid Themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie

Vaststellen ruimtebeslag en opstellen vlekkenplan voor realisatie toekomstige installaties voor opwerking van biogas tot groengas en CO2, vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen, verwijdering van humuszuren uit deelstromen en aquathermie

Deelname onderzoeksgroep continue aerobe slibkorrel technologie: begeleiding promotie-onderzoek Victor Haaksman. In samenwerking met TU Delft, Royal Haskoning DHV, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Industriewater BV 

Excel CO2-model waarmee verschillende technologieën eenduidig kunnen worden vergeleken ten opzichte van de referentie-technologieën ozonisatie en adsorptie aan poederkool. In het excelmodel kunnen gebruikers uitgangspunten invullen voor de uit te breiden rwzi (afvalwaterhoeveelheden, slibproducties ),  (fossiele) energie, hulpstoffen en materialen (beton)

Opstellen onderzoeksplan pilot nabehandeling effluent rwzi Wervershoof met ozonisatie en membraanfiltratie met als doel het sluiten van de kringloop tussen lozing van rwzi-effluent op en productie van drinkwater uit het IJsselmeer.

Volledige projectleiding fase systeemkeuze,ontwerp, keuze aanbestedingsvorm, BVP-aanbestedingstraject inclusief bestuurlijke afstemming en ondersteuning UAV-GC vervolgontwerptraject

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de volgende STOWA-projecten :

  1. Waterfabriek Hoogheemraadschap van Delfland: ozonisatie van rwzi-effluent in combinatie met zandfiltratie op rwzi Groote Lucht.
  2. Rwzi Horstermeer: optimalisatie Granulair Actief Koolfiltratie door inzet van ozon 1-stepfilter op rwzi Horstermeer.
  3. Schone Maaswaterketen: Onderzoek naar effecten doseren van poederkool aan actief slib (PACAS)

Mirabella Mulder was secretaris van de Expertgroep Waterfabrieken en organiseerde tweejaarlijks een bijeenomst voor de genodigden. De kennisdeling tussen STOWA-projecten op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater vindt vanaf 2019 plaats binnen het innovatieprogramma.

  • Inhoudelijke ondersteuning opstellen ontwikkelagenda grondstoffen uit rioolwater en het watersysteem
  • Opstellen business cases terugwinnining cellulose AWZI Zeewolde en slibvergisting AWZI Almere en
  • Verkenning terugwinning cellulose uit afvalwater voor AWZI’s Zeewolde, Almere en Lelystad

Projectleiding, uitvoering onderzoek en rapportage in samenwerking met de werkgroep cellulose van de Energie en Grondstoffenfabriek

  • Verkenning inpassen Nereda® systeem op AWZI Harnaschpolder inclusief mogelijkheden voor alginaat-terugwinning
  • Opstellen schetsontwerpen inpassing continue aerobe slibkorreltechnologie op AWZI Harnaschpolder