Mirabella Mulder

Exploring the World of Sustainable
Waste Water Management

Meer over Mirabella

Publicaties

 

2021

Gerritsen, M., Mulder, M., Leren van de Centralisatie West, Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland, 21 september 2021

Mulder, M., Evaluatie gidsstoffen - Ten behoeve van de bijdrageregeling 'Zuivering Medicijnresten' van het Ministerie van IenW en het InnovatieProgramma Microverontreinigingen uit RWZI-afvalwater van STOWA en het Ministerie van IenW, versie 2 9 juli 2021
(also available in english version)

Mulder, M., Evenblij, H., de Wilt, A., Lost in translation - gebruik Zwitserse en Duitse kentallen bij verwijdering microverontreinigingen uit rioolwater, H2O Water Matters juni 2021 (also available in English version)

2020

Mulder, M., Van Voorthuizen, E., Langeveld, J., Verwijdering van microverontreinigingen - Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capacieit, STOWA-rapport 2020-06

2019

Mulder, M., Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie, STOWA-rapport 2019-37 

Mulder, M., Rijs. G, Uijterlinde, C., Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater, STOWA rapport 2019-12
en STOWA 2019-12a (english version)

2018

Evenblij. H., Roeleveld, P, Kujawa-Roeleveld, K., Schuman, E., de Man, A., Mulder, M. , Poederkooldosering in actief slib voor verwijdering van microverontreinigingen, H2O Water Matters juni 2018

Mulder, M., Appeldoorn, K., Weij, P., Kempen, R. van,  2018, Full Scale Optimisation of Sludge Dewatering and Phosphate Removal at Harnaschpolder wwtp (The Hague, NL), Water Practice & Technology, March 2018, IWA Publishing DOI: 10.2166/wpt.2018.008

2017

Mulder, M., Appeldoorn, K., Weij, P., Kempen, R. van,  2017, Full Scale Optimisation of Sludge Dewatering and Phosphate Removal at Harnaschpolder wwtp (The Hague, NL), Paper IWA-congres Sludgetech 9 – 13 July 2017 London

2016

Mulder, M., Pinkse, H., Reijken, C., Kras, R. Koot, D.,  2016, Verkenning haalbaarheid terugwinning cellulose uit primair slib,
STOWA-rapport 2016-18

2015

Mulder, M., Antakyali, D., Ante, S., 2015, Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s – Een vertaling van kennis en ervaring uit Duitsland en Zwitserland, STOWA-rapport 2015-27

Mulder, M., Antakyali, D., Ante, S., 2015, Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants – General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater Treatment Plants in Germany and Switzerland

2014

Mulder, M., 2014, Minder Hard – Meer Profijt, STOWA-rapport 2014-46

IJzerman, J., Mulder, M., Brinkmann, A., 2014, Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik, 
STOWA-rapport 2014-35

2013

Mark, A. van der, Mulder, M., Vries, M. de, Dijk, J. van, Gerbens, S., 2013, Integraal ZuiveringsPlan (IZP) Wetterskip Fryslân

Mulder, M., Bult, B., Meinema, K., Agema, K., 2013, Achtergronddocument Integraal ZuiveringsPlan (IZP) Wetterskip Fryslân

Frijns, J., Mulder, M.,  Roorda, J., Schepman, H., Voskamp, T., 2013, Collaboration essential for an energy neutral urban water cycle, Water Science and Technology 67.10

2012

Croezen,H., Bijlveld, M., Mulder, M., 2012, GER-waarden van teruggewonnen fosfor –Ketenanalyse van stuvietproductie uit communaal afvalwater en terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding, CE Delft publicatienummer 12 2676 54

Mulder, M., 2012, Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi’s, STOWA-rapport 2012-30

Afman, M. , Bijleveld, M., Mulder, M., 2012, GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen,
STOWA-rapport 2012-06

Mulder, M., Kujawa-Roeleveld, K., Schuman, E., 2012, Evaluation of PILLS/SLIK demonstration installation for removal of pharmaceutical compounds from hospital wastewater, Final Report 11 March 2012. Resultaten opgenomen in Final Report of the European cooperation project PILLS dd. 19 sep 2012

Mulder, M., Notenboom., G., Eekert, M. van, Kampschreur, M., 2012,  Grondstoffen uit afvalwater en mest, H2O nr 6

2011

Mulder, M., Notenboom, G., Lodder, R., Weijma, J., Eekert, M. van, Moerman, W., 2011,  Eindrapportage SOURCE – Simultaneous RemOval of hUman and veteRinary pharmaCeuticals and nutriEnts

Vergouwen, L., Mulder, M. , Oomens, A., Rooijmans, D., 2011, Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater, Grontmij, 28 april 2011, aangeboden aan de Tweede Kamer op 4 september 2012

Mulder, M., Frijns, J., 2011, Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer – Eindrapportage, KWR, 30 maart 2011

Mulder, M. , Frijns, J., de Man, A., Maas, H., 2011, Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer, H2O nr. 11

Postma R., Bussink W., van Dijk T., Mulder M., van der Hulst W. en Kampschreur, M. 2011, Waarde en afzetmogelijkheden van struviet uit verwerking van dierlijke mest en urine, H2O nr 11

Clevering-Loeffen, C., Buunen A., Frijns J., Mulder M., Roorda J., Voskamp T., Schepman H., 2011, Masterplan Energieneutrale stedelijke waterkringloop, Vakblad riolering 2011-01

2009

Frijns J. & M. Mulder, 2009, Climate Footprint and Mitigation Measures in the Water Sector,  International Perspectives on Mitigation and Adaptation, IWA

Frijns, J. & M. Mulder, 2009, Benchmarking Sustainability of the Water Sector: Carbon Footprint Assessment, IWA Benckmarking Water Services conference, Amsterdam, 12-13 March

2008

Frijns, J., Mulder, M., Roorda, J., 2008, Op weg naar een klimaatneutrale waterketen – Eindrapportage, STOWA rapport 2008-17

Frijns, J., Roorda. J. en Mulder, M., 2008, Op weg naar een klimaatneutrale waterketen, H2O nr. 10

Borger, A., Mulder M., Marsman D., Houwelingen J., 2008, Wat drijft Mircothrix Parvicella in Dordrecht, H2O nr. 20

2007

McCarthy T., Mulder M. , van Berlo, M. A, 2007, A symbiotic solution – Integrating urban solid waste and sewage management, Waste Management World Sep.-Oct. 2007

2001

Reitsma B., Kramer J.F., Mulder M., de Jong P., 2001 Verhoogde oppervlaktebelasting nabezinktanks rwzi Amsterdam-West, H2O nr 19

Reitsma B., Rekswinkel H., Mulder M., Hermans, P, 2001, Toepassing MUCT-proces bij nieuwe rwzi Amsterdam West, H2O nr. 18