Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater

Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (STOWA/Ministerie I&W)

Mirabella Mulder is een expert op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater. Al meer dan 10 jaar is zij bij diverse projecten betrokken als ontwerper, technoloog en projectmanager. In 2019 is het innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater van start gegaan. Dit programma stimuleert en ondersteunt technologieën welke op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om nu direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Interessante technologieën worden onderzocht op technische haalbaarheid en vergeleken met bewezen technologieën op CO2-footprint, effluentkwaliteit en kosten. Indien een innovatie beter scoort op één van deze punten en kansrijk is voor toepassing in de praktijk in de komende 5-7 jaar worden pilots uitgevoerd. Momenteel worden meer dan 10 pilotonderzoeken uitgevoerd vanuit dit programma.

                                                                                                                    

                                                         

Mirabella Mulder ondersteunt STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de uitvoering van het innovatieprogramma microverontreinigingen op het gebied van projectmanagement, inhoudelijke kwaliteitsborging en kennisdeling.

Mirabella Mulder heeft o.a. een interactief CO2-footprintmodel gemaakt en richtlijnen opgesteld waaraan een haalbaarheids-en pilotstudie moet voldoen, zoals uitgangspunten voor het ontwerp en kostenberekeningen.

Momenteel worden meer dan 10 pilotonderzoeken uitgevoerd. Mirabella Mulder zorgt voor de inhoudelijke coördinatie en afstemming. Daarnaast ondersteunt zij STOWA bij de financiële rapportages en verzorgt zij de kennisdelings evenementen vanuit  dit programma zoals webinars en live bijeenkomsten met als laatste event de Aquatech 2021. 

Snel op de hoogte zijn van wat het innovatieprogramma inhoudt?

Ga naar STOWA.nl voor een compleet overzicht

En nog veel meer documenten zoals haalbaarheidsstudies naar technologieën: typ in het zoekvak op de stowasite "IPMV

Overige projecten van Mirabella Mulder Waste Water Managementop het gebied van verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater

PACAS

Lees meer

De Schone Maaswaterketen

Lees meer