Pacas

Praktijkproef poederkooldosering in actief slib PACAS (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)

Het doel van het project PACAS is het bepalen van de effectiviteit en efficiëntie van de dosering van poederkool in het actief slib systeem ten behoeve van de verwijdering van microverontreinigingen uit het afvalwater. Hiervoor wordt op praktijkschaal op een volledige straat van een rwzi poederkool gedoseerd in het actief slib. De resultaten worden vergelijken met een referentiestraat zonder poederkooldosering.

Met dosering van poederkool aan actief slib (PACAS) worden naar verwachting minimaal vergelijkbare verwijderingsrendementen voor microverontreinigingen gehaald, als met nageschakelde technieken zoals ozonisatie en actief kool behandeling van rwzi-effluent. Deze nageschakelde technieken worden nu full-scale in Duitsland en Zwitserland toegepast. De kosten voor het PACAS-proces worden ingeschat op minder dan de helft.

De verwachte voordelen van PACAS zijn de lage investeringen (integratie in actief slib proces) en  behandeling van de gehele aanvoer, waardoor ook tijdens hevige neerslag hoge verwijderingsrendementen kunnen worden bereikt. Dit is niet het geval bij de nageschakelde technieken.

In het PACAS-project wordt onderzoek gedaan naar:

  • De effectiviteit van poederkooldosering in actief slib op praktijkschaal.
  • De kosten en baten van deze poederkooldosering, inclusief de behaalde verbetering van de effluentkwaliteit.
  • De effecten van deze poederkooldosering op het zuiveringsproces en de slibverwerking.

In dit project is aangetoond dat een verdubbeling van het verwijderingsrendement van microverontreinigingen kan worden behaald voor microverontreinigingen door dosering van 15 mg/l poederkool aan het influent. De kosten zijn vele malen lager dan bij nageschakelde technieken (0,05 cent per kubieke meter t.o.v. 0,10-0,20 cent per kubieke meter). Daarnaast wordt de verwijderingscapaciteit voor nutriënten zoals stikstof en fosfaat verhoogd en verbeteren de slibontwateringseigenschappen van het slib (zie Download PACAS-rapport STOWA 2018-02)

Dit project was onderdeel van het project De Schone Maaswaterketen, waarin de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas samenwerken om de waterkwaliteit van de Maas te verbeteren. Vanuit de praktijkproef (werkpakket B)  in het project de Schone Maaswaterketen) werd informatie verzameld over de kosten en baten van het PACAS-proces in de vorm van o.a. verwijdering van micro-verontreinigingen uit effluenten van rwzi’s langs de Maas. Dit werkpakket is uitgevoerd onder de vlag van STOWA. De baten ziijn in werkpakket A worden doorvertaald naar verwachte effecten op de ecologische kwaliteit van het Maaswater en naar andere baten, zoals de effecten voor de drinkwatervoorziening. Voor het gehele Maasstroomgebied kan op hotspots een verdubbeling van verwijdering van microverontreinigingen worden bereikt tegen kosten van circa 2 euro per inwonerequivalent.

De praktijkproef is begeleid door Royal Haskoning DHV en LeAF. Mirabella Mulder was betrokken bij het praktijkonderzoek naar PACAS als initiator, projectleider vanuit het project de Schone MaasWaterKeten en als coördinator verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater vanuit STOWA.