Nieuwbouw en verbouw

Schetsontwerp ombouw rwzi Ootmarsum van hybride MBR-installatie naar volledig klassieke nabezinking voor waterschap Vechstromen

Mirabella Mulder vervulde in dit project de rol van effluentcoach. Zij was verantwoordelijk voor een optimale afstemming van de werkzaamheden van de aannemer met de bedrijfsvoering van de RWZI op het gebied van ontwerp en realisatie, om te borgen dat het effluent van RWZI Garmerwolde gedurende de bouwwerkzaamhedenaan de vereiste kwaliteit voldeed.