Systeemkeuze en ontwerp

Bepalen maatregelen en bijbehorende kosten (investeringen en jaarlasten) en CO2-footprint voor  verwerking DAF-slib in sliblijn rwzi Walcheren (aanpassing logistiek, buffering, gisting, biogasontzwaveling en -verwerking, deelstroombehandeling en slibontwatering)

Dimensionering en ontwerp grondslagen PACAS installatie rwzi Almere inclusief kostenberekening (investeringen en jaarlasten) en CO2-footprint en verkenning mogelijkheden overige rwzi's waterschap Zuiderzeeland (opstellen business cases en CO2 footprints)

Schetsontwerp ombouw hybride MBR installatie naar volledig conventioneel met klassieke nabezinking voor waterschap Vechstromen